Politika sistema menadžmenta

ISO 9001:2015

Izjavom o politici menadžmenta Direktor preduzeća KONKAV KONVEKS DOO definiše politiku poslovanja i strateške ciljeve.

Misija KONKAV KONVEKS se ogleda u osmišljenom poslovanju i pružanju kreativnog rada zaposlenih, korišćenjem svih raspoloživih resursa.

Vizija KONKAV KONVEKS je da budemo uvek u samom vrhu izvođenja enterijera i eksterijera od stakla.

Strateški ciljevi su:

- Preduzeće KONKAV KONVEKS DOO mora predstavljati ime kao simbol kvaliteta proizvoda i usluga u oblasti staklarstva;
- Stalno poboljšanje sistema menadžmenta, čiji je rezultat poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, što se ogleda u zadovoljenju potreba i očekivanja zainteresovanih strana;
-Poslovne odluke donosimo na osnovu kontinualnog praćenja trendova u građevinskoj industriji i procene rizika za svaki segment proizvodnje;
- Izbor isporučioca se vrši na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke, uz poštovanje međusobno korisnih odnosa;
- Stalno ulaganje u opremu i nove tehnologije, u službi je kvaliteta proizvoda i povećanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja, uzimajući u obzir tržišne trendove i očekivanja korisnika;
- Zaštita životne sredine i imovine, prevencija povreda i profesionalnih oboljenja, etičan odnos sa zainteresovanim stranama;
- Dosledna posvećenost poštovanju svih zakona, propisa, standarda, statuta, ugovora, normativnih i drugih akata iz delokruga rada organizacije.

Svi zaposleni u preduzeću “KONKAV KONVEKS“d.o.o. moraju da provode ovu politiku I utvrđene strateške ciljeve.

PODELITE OVU STRANU: